20,October,2017
 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ที่ทำหน้าที่ หรือมีประสบการณ์ในการสื่อภาษา หรือล่ามในองค์กร ล่ามสมัครเล่น และล่ามอาชีพ ผู้สนใจการประกอบอาชีพล่าม มีคุณสมบัติของล่าม หรือผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 เป็นอย่างต่ำ

ร่วมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ อาทิ

การจับใจความการประชุม การสรุปเนื้อหา เทคนิคการจดเนื้อเรื่อง เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการเป็นล่าม Sense การใช้ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรม และ ศีลธรรม วิธีการฝึกภาษาสำหรับผู้ประกอบอาชีพล่ามมืออาชีพ เรียนรู้บทบาทของล่าม และคุณสมบัติของล่าม ศึกษาถึงปัญหาของล่าม และมารยาทที่พึงมี เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทย และญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพล่าม

ลักษณะการอบรม
การจัดการบรรยาย จัดกลุ่ม Discussion ร่วมกับทำแบบฝึกหัดร่วมกัน
ฝึกหัดการออกเสียง การแปล ล่าม และร่วมวิจารณ์ตามหัวข้อสนทนา

สอบถามเพิ่มเติม 02-658-0555

 

3,636 View
Last Update : 25 December 2013 10:39