20,October,2017
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test รอบเวลา10.00-10.30น.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 นภสร คติวรเวช โรงเรียนราชินี
จิราพัชร เลิศธรรมขจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
ชัชชลัยย์ ภูรีปรีชาเลิศ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
2 พชรพร จันทรมณี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
อัญชสา ศักดิ์ศรีสกุล
ธนาภรณ์ จูงอานุภาพ
3 พัชชญารัสมี บุษยาวิทย์ หอวัง
วรรษพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ปวีณา ชิ้วทอง
4 ตีรณา กิจสนาโยธิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐกาญจน์ ตันติวณิชพันธ์
ณนันท์ พานิชอัตรา
5 คทาณัฐ เมธธนัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนัสชยา เชื้อบาง
ภคพรวรรณ เจษฎาธรรมสถิต
6 นิพาดา พลชาลี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
ลลิตา งามดี
อาภรณ์ ติละขาล
7 ณัฐชยา จิวรเศรษฐ์กุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
พิมพิศสกว้างชูชัย
กาญจน์หทัย เต็งเกียรติ์ตระกูล
8 ภูรชญา ศุกระกาญจน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ณัฎฐริณีย์ กาญจนกิตติชัย
ทิพยากรณ์ ตั้งเจริญโรจน์
9 รัตนากรณ์ บุญไพโรจน์ โรงเรียนนาส่องวิทยา
นิภาพร คณาพัฒน์
วารุณี ขันธวัตร
10 ณัฐภัทร เสือแจ่ม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปรียาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
พรรณพลอย พลทะจักร
รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test รอบเวลา 10.30-11.00น.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 อรวรา เถื่อนแก้ว โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
วิรัลพัชร ธนนิเวศ
ชัญญา หวังไพบูลย์
2 ปาเจรา ธนสมบรูณ์กิจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุพรรณิการ์ อรัญญาวัฒน์
สุกฤตา จังพานิช
3 พรชีวา นุชพุ่ม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐชยา ยิ้มถนอม
นภดล ปัณฑโร
4 ธมนวรรณ รัตนพงศ์อำไพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนัชชา โอภานุรักษ์
อัศวิน อินเจริญศักดิ์
5 สุภาวิณี แก้วสุข โรงเรียนศรีวิกรม์
ศิลป์ศุภา ปิ่นทะศิริ
วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์
6 พัลตราภรณ์ ไกรรัฐกร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
ธัญญาพร แสงเล็ก
ปิยะพร สุพรม
7 งามเพชรรัชต์ พยกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รัตนาภรณ์ สมรรถนาวิน
พลอยปภัส วดีภัสสรารัตน์
8 ธันยพร ใจเก่งกิจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ชณิสรา ตัถยายุทธ์
ณัฐวดี ศิริโกมา
9 ศุภนิดา โฆษพงศา โรงเรียนราชินี
กุลนิดา สังฆสมบรรณ์
ธนภรณ์ รัตนไชยานนท์
10 ธัญญารัตน์ วิรัตน์โยธิน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
ญาณิน อินทสิงห์
ธัญวรัตน์ มากลับ

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test รอบเวลา11.00-11.30น.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 มธุริน สัมฤทธิ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ศิวพร ไชยโกษี
บุญฑริกา แสงสุริโยทัย
2 ทัศพร เจริญกิตติยศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธรรม์ธวัช หลิมอานนท์
ศศมณฑ์ อมรสมานกุล
3 กวิน เซ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รณกฤต คูร์พิพัฒน์
พฤกษา ศรีสรรพศิริกุล
4 อนันตา จันทะเวหา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
นิศามณี บุญห่อ
อัญลักษณ์ สว่างสุข
5 นภัสสร พัลลภเจริญกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้ำทิพย์ บำเรอเจ้า
ธนัชย์ธรณ์ มะสะพันธ์
6 วาสิตา ปิ่นประวัติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
นฤพร เลิศวิทูรรอบรู้
อภิรดี กังวาลวงศ์
7 นิธิกานต์ บูรจันทร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
อิสรีย์ ภัทรเลิศพันธ์
เพ็ญพิชชา วิวัฒนผล
8 ศริษา ศิรินิติกรณ์  
ณัชชา สุขสุดประเสริฐ
แวนดา ทาร่อน
9 กมลพรรณ ชัยมั่นคง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
หทัยชนก เพ็งเอียม
อารียา จันนาโพรี
10 ชนินทร์ อินทุราม โรงเรียนมัธยม สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
พัฒนวรรณ สิงหพันธุ์
อริยาภรณ์ แสนสา
รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test รอบเวลา 11.30-12.00น.
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 ปารณ ศรีสุนทร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
นภดล ชั่งรู้กิจ
ภาคภูมิ พราหมณ์โสภี
2 พุธิตา พันธัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณัฐธิดา สิริกุลวัฒนานนท์
วุทธนิธิ ศรีศิวะเศรษฐี
3 นรมณ ดลมหัทธนะกิตติ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐิตาพร มงคลศรี
อุบลรัตน์คำโสภา
4 มาลีวัลย์ อัจฉริยพันธุ์  
พัฑฒิพา เชยชม
ธนัญชนก มานารัตน์
5 เชี่ยวชาญ ทรัพสุริต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ชลธิชา พินสำแดง
ตะวัน ป้อมทอง
6 ชาคริต จันทรวัฒน์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กัญญานัฐ สมประสงค์
กมลภพ วัฒนวงศ์ไพศาล
7 พรพิมล ธรรมนิยาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
พิมพ์ภัทรา จีรณาวัฒน์
ญาดา พูนสุขวัฒนา
8 ศตพร แซ่คู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศุภณัฐฐา ทรัพย์สำรวย
วราลี บุญรอด
9 ศักดิ์พล อุดมสินประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
สิทธิโชติ โกศลโชติธรรม
พูนพงศ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
10 ธราเทพ หมื่นแยง โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
นภดล แพทยานันท์
กฤษฎาพงศ์ เกียรติเรืองวัฒนา

ระดับมัธยมศึกษา แข่งรอบตัดสินในเวลา 13.00-13.30


รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test ระดับอุดมศึกษา

รอบเวลา 14.00-14.30น.

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 โยธกา เหิมฮึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
อันธิกา สดใส
ธัญนุช ปัจจุสมัย
2 กุลพัชร จงเทียมกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
กัญญาภัค บุณยินทุ
เปรมมิกา อัครธนสาร
3 หงค์หลี สายสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
วรรนิศา จินาวัลย์
 
4 ณัฐพงษ์ นันทะเสน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรกช ตระการเอี่ยม
เอมอัชนา จีระดิษฐ์
5 มานะ ชุติมาภรณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
ฐนิดา แซ่ตัน
ศุภณัฐ รัตนวลี
6 ณัฐดล วิวัฒรางกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อารีย์ลักษณ์ เหล่าศรีชัย
อนุศักดิ์ ไพศาลสกุลชัย

รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน Kanji-test ระดับอุดมศึกษา

รอบเวลา 14.30-15.00น.

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 อรวี บรรดุจวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
อารียา สกุณาไพบูลย์
สันติ ศิลประเสริฐ
2 โอภาส ศรีทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
พงษ์ศักดิ์ เอมบำรุง
องอาจ ทองบรรเทิง
3 ศรัณย์พร รัศมีเฟื่องฟู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
อัญชิสา รุ่งทองคำกุล
อิศรา เสือเสน
4 อัฐภิญญา คุ้มส้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
วันวิสา โคตรชุม
อภิญญา ยัญญลักษณ์
5 วรรณพัชร เกษมสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ชนะบดิณทร์ ชลชาติตระกูล
ณัชชานิษฐ์ รักษา
6 ปาริฉัตร แถมวิจิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ระวีวรรณ นัยจิตร
หนึ่งฤทัย บุญคง

 

ระดับอุดมศึกษา แข่งรอบตัดสินในเวลา 15.00-15.30

***หากท่านใดไม่มีชื่อในรอบการแข่งขันกรุณาติดต่อที่จุดทะเบียนการแข่งขันภายในงาน

ระดับมัธยมเวลา 11.00น.   และ  ระดับอุดมศึกษาเวลา 14.00น.

 

 

2,489 View
Last Update : 30 January 2015 16:39